Consiliul Director

Consiliul Director (Consiliul Bătrânilor) reprezintă organul executiv al SOCIETATEA WICCANA.

(2) Consiliul Director este alcătuit din 5 (cinci) membri pentru un mandat de 4 (patru) ani, cu posibilitatea realegerii, având următoarea configurație:

  • a. Președinte;
  • b. Vicepreședinte;
  • d. Trezorier;
  • e. Secretar.

(3) Poate fi ales în Consiliul Director orice persoană care este membru asociat al SOCIETATEA WICCANA de cel puțin 3 (trei) luni și la zi cu plata cotizației.

(4) Numărul membrilor Consiliului Director precum și durata mandatului său se stabilesc prin hotărârea Adunării Generale.

Art. 50. Consiliul Director asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale.

Art. 51. (1) Consiliul Director se întrunește în ședințe ordinare trimestriale, ședințele extraordinare convocându-se de fiecare dată când este necesar, la inițiativa Președintelui, a Vicepreședintelui, sau la solicitarea a ⅓ (o treime) din membrii săi.

(2) De convocarea Consiliului Director, precum și de comunicarea ordinii de zi sau a oricăror documente necesare se va îngriji Președintele, sau în lipsa acestuia, Vicepreședintele. Convocarea se face prin scrisoare recomandată, e-mail cu confirmare de primire, SMS sau telefon, anunțându-se data, ora, locul și ordinea de zi.

Art. 52. (1) În exercitarea competenței sale, Consiliul Director are următoarele atribuții: a. stabilește strategiile și politica SOCIETATEA WICCANA pentru a duce la îndeplinire scopul, obiectivele și atribuțiile SOCIETATEA WICCANA, astfel cum sunt prevăzute în prezentul Statut;

b. prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri și cheltuieli, bilanțul contabil, proiectul bugetului de venituri și cheltuieli și proiectul programelor Societatii Pagane Kemetice;

c. organizează convocarea Adunării Generale și pregătește agenda acesteia;

d. stabilește actele juridice de dispoziție ce pot fi încheiate în numele și pe seama Societatii Pagane Kemetice de către filiale;
e. aprobă contractarea de prestări servicii de către terți;

f. duce la îndeplinire hotărârile Adunării Generale, conduce și îndrumă activitatea filialelor, sucursalelor, reprezentanțelor, agențiilor și a membrilor SOCIETATEA WICCANA;

g. urmărește realizarea planurilor anuale de activitate și realizarea prevederilor bugetare;

h. se ocupă de organizarea diverselor activități și aprobă regulamentele de organizare și desfășurare ale acestora;

i. inițiază și întreține relații de colaborare cu organizații similare din țară și din străinătate;

j. îndeplinește orice alte atribuții prevăzute în Statut sau stabilite de Adunarea Generală;

k. modifică sediul Societatii Pagane Kemetice.

(2) În îndeplinirea atribuțiilor sale, Consiliul Director va putea folosi și personal remunerat, în condițiile stabilite de Adunarea Generală.

Art. 53. (1) Ședința Consiliului Director este legal constituită în prezența a jumătate plus unu din totalul membrilor săi și adoptă hotărâri cu votul a jumătate plus unu din membrii prezenți.

(2) Membrii Consiliului Director pot participa la ședințe prin teleconferință, videoconferință sau alte mijloace similare de comunicație, în care toate persoanele participante se pot auzi între ele și fiecare membru care participă astfel va fi considerat prezent şi va avea dreptul de a fi numărat în cadrul cvorumului și de a vota.

(3) Dezbaterile și hotărârile Consiliului Director sunt consemnate într-un registru de procese verbale, hotărârile fiind publicate în scris sau electronic.

Art. 54. Coordonatorii departamentelor, comisiilor și ai Grupurilor Tematice din cadrul Societatii Pagane Kemetice pot participa la ședințele Consiliului Director fără a avea însă drept de vot.

Art. 55. Atribuțiile specifice ale Vicepreședintelui, ale Trezorierului și ale Secretarului sunt prevăzute în fișa funcției care este semnată de titular la luarea în primire a funcției.

Art. 56. Calitatea de membru al Consiliului Director se exercită personal, neexistând posibilitatea mandatării altei persoane pentru îndeplinirea atribuțiilor de membru al Consiliului Director.

Art. 57. Consiliul Director își poate elabora un regulament intern de funcționare, în acord cu prevederile statutare.

C. Președintele

Art. 58. Președintele SOCIETATEA WICCANA este atât Președintele Consiliului Director cât și al Adunării Generale și are următoarele atribuții speciale:

a. acţionează în conformitate cu strategia și politica propusă de Consiliul Director și cu cunoștința de cauză a acestuia;

b. reprezintă SOCIETATEA WICCANA în raport cu organele puterii și administrației de stat, precum și în raport cu oricare alt terț, persoană fizică sau juridică;

c. încheie în numele și pe seama SOCIETATEA WICCANA acte juridice de dispoziție sau administrare;

d. prezidează și coordonează ședințele Consiliului Director și ale Adunării Generale;
e. răspunde în fața Adunării Generale pentru activitatea Consiliului Director;

f. poate adopta orice măsură ce intră în competența Consiliului Director, în cazul în care situațiile de urgență impun acest lucru, măsură ce poate fi ratificată sau respinsă de membrii Consiliului Director la prima ședință constituită valabil;

g. exercită întreaga sa autoritate și competență pentru a determina înfăptuirea scopului, obiectivelor și atribuțiilor SOCIETATEA WICCANA;
h. îndeplinește orice alte atribuții stabilite de Adunarea Generală în sarcina sa.

Art. 59. (1) Când își depune candidatura, Președintele propune și componenţa Consiliului Director. Membrii sau persoanele propuse devin membri ai Consiliului Director odată cu alegerea Președintelui.

(2) Membrii Consiliului Director pot fi demiși și înlocuiți oricând pentru motive întemeiate, la propunerea Președintelui, supusă aprobării Adunării Generale, sau prin decizia directă a Adunării Generală.

Art. 60. (1) Mandatul Președintelui este de 4 (patru) ani și poate înceta înainte de termen prin renunțare unilaterală sau prin revocare de către Adunarea Generală pentru motive întemeiate.

(2) În ambele cazuri, Adunarea Generală alege un alt Președinte și un alt Consiliu Director.

Art. 61. (1) Vicepreședintele Consiliului Director pot exercita oricare din atribuțiile ce revin Președintelui în cazul în care acesta din urmă se află în imposibilitatea temporară de a-și exercita funcția sau în cazul în care funcția de Președinte este vacantă, indiferent de motiv, până la alegerea unui nou Președinte.

(2) Ordinea exercitării atribuțiilor Președintelui în cazul lipsei acestuia este următoarea: Vicepreședinte. În cazul în care atât Vicepreședintele este indisponibil, se stabilește prin vot sau consens în cadrul Consiliului Director.

Art. 62. Prin motive întemeiate, se înțeleg acele motive sau cauze care ar putea leza sau lezează imaginea sau interesele SOCIETATEA WICCANA.

 

CONSILIUL DIRECTOR al SOCIETATII WICCANE

Mandat 15.11.2019-15.11.2023


  • Presedinte – A. MONA
  • Vicepresedinte – MOCIOI SORIN (suspendat cf. PV/1/08.05.2020, interimat CD TNPD)
  • Secretar – CIOBANU VICTOR

ANUNTURI


NOTIFICARE SUSPENDARE SI INTERIMAT CD TNPD MOCIOI SORIN

Secretariatul Asociatiei THE NEW PAGAN DAWN

Nr. De Iesire A/2/08.05.2020

Către,

SOCIETATEA WICCANA – PRESEDINTE A. MONA

Botosani

Mail. [email protected]

Prin prezenta, subsemnatul, OLTEANU COSMIN, avand CNP -, legitimat cu CI seria ZC, nr. -, presedinte al Asociatiei THE NEW PAGAN DAWN, asociație cu caracter cultural, filosofic și educativ, are drept scop promovarea incluziunii sociale a minoritatilor si grupurilor de risc, ridicarea nivelului spiritual al oamenilor prin popularizarea informațiilor despre cultele păgâne/neopăgâne și despre științele ezoterice, domiciliat în mun. Baia Mare, Bulevardul Bucuresti, nr. 8A, ap. 14, jud. Maramures, CP: 430241 formulez prezenta:

NOTA DE INFORMARE

În temeiul Legii OG 27/2002, priviind regimul petitiilor, cat si a dispozitiilor legale si statutare cu privire la masuri asiguratorii de transparenta decizionala si informare publica, formulez prezenţa NOTA DE INFORMARE prin care va informam ca ca urmare a sedintei de urgenta a Consiliului Director din data de 8 mai 2020, consemnata in decizia Proces Verbal nr. PV/1/08.05.2020, dl. Mocioi Sorin-Mihai, inregistrat ca membru al Asociatiei THE NEW PAGAN DAWN, Sucursala Mehedinti sub nr. FA/48/04.03.2020 este suspendat din functiile organizatorice (coordonator de voluntari), executive (jurnalist Redactia ROPAGANISM).

Totodata i se retrag calitatile administrative (presedinte TNPD Mehedinti si vicepresedinte grup tematic Societatea Wiccana) pe o durata de 2 ani cu posibilitatea revenirii in functie.

Se aduce la cunostiinta cursantului si CAAS TNPD faptul ca cursantul la cursurile de Wicca si de Demonolatrie va beneficia in urma unui aviz al Administratiei Penitenciarelor – Penitenciarul din Drobeta Turnu Severin de organizarea si asigurarea continuitatii cursurilor prin intermediul mijloacelor de comunicare electronica si a metodelor de evaluare la distanta.

Aceste masuri au ca urmare Hotararea Judecatoriei Drobeta Turnu Severin in dosarul nr. 4302/225/2019 priviind masura dispunerii arestarii la Penitenciarul Drobeta Turnu Severin, ca urmare a unor infractiuni de ordin penal, cat si restrictia pe perioada exercitarii pedepsei a unor functii publice, de conducere (2 ani).

Incheiat azi, 8 mai 2020 de secretar, Hututui Corneliu.

Ne puteti contacta telefonic la +40745686833 sau pe adresa de mail [email protected] in intervalul orar L-V 09:00-17:00, iar pentru Urgente si in afara acestui program.